Pepelnica vinove loze – najdominantnija ove sezone

Knjaževac 03/08/2022

 

Pepelnica je uz plamenjaču za vinovu lozu druga bolest po važnosti, a u ponekim godinama zna i prevladati. Štete na grožđu u pojedinim godinama mogu biti i do 100%.
Simptomi se javljaju na svim zelenim dijelovima vinove loze, a ponajprije na grožđu i mladicama. Na cvatu se zaraza može ostvariti prije oplodnje, i tada pepelnica uzrokuje sušenje i opadanje cvjetova. Bobe grozda bivaju napadnute od zametanja do šare.
Bobe izgledaju kao da su posute pepeljastom prevlakom koja s vremenom posivi. Gljivica uništi pokožicu bobice, te zbog unutrašnjeg pritiska bobice pucaju. Tada nastaje tipičan simptom pepelnice – raspucala boba sve do sjemenki.

Na područjima zasada vinove loze su tokom ove sezone primećeni nadominantniji simptomi ove bolesti.

Pepelnica se na vinovoj lozi javlja od ranog proleća pa do kraja vegetacionog perioda. Zaraze nastaju i po kišovitom i suvom vremenu. Početne zaraze su vrlo slabe i većinom se previde. Pepelnica se najintenzivnije razmnožava od 22-28°C, mada se može razmnožavati i na nižoj temperaturi, ali je onda i slab napad. Pri temperaturama od oko 35 °C napad prestaje. Plahovite kiše mogu da speru oidije (konidije gljive na površini zaraženih biljnih delova u vidu navlake sivo-bele boje) na zemlju i tako umanje zarazu. Povećanju inteziteta zaraza doprinosi promena klimatskih uslova i pojačano đubrenje mineralnim đubrivima. Ova fitopatogena gljiva može da vrši infekcije i bez slobodne vode, pri niskim vrednostima relativne vlažnosti vazduha (čak pri 20% prema literaturnim podacima). U uslovima koji su sve češći kod nas tokom proleća i leta, u uslovima dugih bezkišnih perioda i visokih temperatura, ovaj patogen ima sposobnost da se razvija i zato mu treba posvetiti posebnu pažnju i redovno vršiti hemijske mere zaštite (i kada nema padavina).

Kao šta je bilo reči za peronosporu, tako se i protiv pepelnice služimo kontaktnim, sistemičnim, i kombiniranim sredstvima. Za razliku od peronospore, na pepelnicu je moguće kurativno djelovanje, dakle nakon vidljivih simptoma zaraze. Od kurativnih sredstava najbolje delovanje imaju kombinacije spiroksamina s triazolima i kinolina s triazolima. Takođe odlično djelovanje, čak i kurativno, ako se primene u određenom razdoblju nakon pojave simptoma, imaju sredstva na osnovi boskalida i metrafenona. Starija sredstva na bazi triazola te bipiridina imaju ograničeno djelovanje s obzirom na pojavu rezistentnosti pepelnice vinove loze na navedene aktivne materije, te se moraju primjenjivati strogo ograničeno i u kombinaciji sa sumpornim preparatima.

Post Author: Rtvm2020