Deca žrtve medija: Uloga Saveta za štampu i REM-a

Knjaževac 29/09/2022

 

Savet za štampu:

Osnovan sa ciljem da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija, Savet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge medija u Srbiji.

Savet za štampu teži ka odgovornom i profesionalnom novinarstvu, sa misijom da štiti građane od zloupotrebe u štampanim i onlajn medijima kao i da ujedno podigne kvalitet novinarstva u Srbiji. Kao takav on savetuje novinare da ne smeju slepo da veruju izvoru informacija, već moraju voditi računa o tome da izvori često slede sopstvene interese ili interese društvenih grupa kojima pripadaju i da često svoje iskaze prilagođavaju tim interesima. Kao I da je prećutkivanje činjenica, koje mogu bitno uticati na stav javnosti isto kao I njihovo namerno menjanje I iznošenje laži u javnost.

Kako Gordana Novaković, generalna sektetarka Savete za Štampu ističe, ono što mediji napišu ili objeave trajno ostaje u javnosti i to žrtvama – naročito deci obeležava čitav život.

Radi bolje prakse, edukacija i profesionalizacija novinara su nužni kada su u pitanju medijski sadržaji koji se tiču dece i žrtava nasilja, ali isto tako treba edukovati i konzumente tih sadržaja.

Treba istaći da su sve češći slučajevi u kojima je vidljiv pokušaj skrivanja identiteta deteta/žrtve, ali je ipak ostavljeno dovoljno prostora da se može neposredno rekonstruisati identitet što dovodi do štetnih posledica po žrtve.

Praksa Regulatornog tela za elektronske medije:

REM kao nezavisna regulatorna organizacija vrši javno ovlašćenje sprovođenja politike u  oblasti pružanja medijskih usluga u cilju:  delotvornog sprovođenja utvrđene politike u oblasti pružanja medijskih usluga u Republici Srbiji, unapređivanja kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja, u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija na način primeren demokratskom društvu.

Regulatorno telo izriče mere u skladu sa zakonom – opomene,upozorenja,privremene zabrane objavljivanja programa i oduzimanje dozvole.

Imajući u vidu izostanak sistematskog monitoringa  u ovoj oblasti,utvrdili smo da u analizi prakse Rem-a  u toku 2020.godine u pogledu povrede prava maloletnika onemogućene su analize za period 2018-2019.godine odluke koje su obrisane.

Analizom je utvrđeno da je Regulatorno telo  2020.godine,izreklo mere za tri PMU (TV Pink,TV Prva, RTV Kragujevac). Interesantno je da su dve prve stanice povredu prava maloletnika učinile izveštavanjem o istom predmetu , na inicijativu i uz učešće roditelja maloletne žrtve. Primetna praksa da nakon što dobijaju privremenu zabranu emitovanja određenih emisija u određenom terminu  isti sadtžaj se emituje pod naslovom druge emisije.

Imajući u vidu da su izveštaji javno dostupni  na internet stranici REM-a jasno je da  da se nastavlja praksa sprečavanja žrtava da ostvare pravo na zaborava čak i do sedam godina nakon objavljivanja spornog programskog sadržaja.

 


Post Author: Rtvm2020