“Informisanost romkinja za zaštinu od nasilja u porodici”: Rad romskih udruženja

Knjaževac  17/08/2022

 

Uprkos  brojnim  zakonima koji propisuju siguran život za sve gradjane i zabranjuju diskriminaciju i mržnju prema manjinskim zajednicama,  nedostaju mehanizmi koji bi omogućili efikasno praćenje njihovih primena, što dovodi do toga da se neretko susrećemo sa povećanom stopom diskriminacije marginalizovanih zajednica – ponajviše Romske zajednice.

U cilju poboljšanja položaja života  Roma kao i njihovog društvenog položaja, osnivaju se brojna romska udruženja, koja za cilj imaju doprinos poboljšanju života u romskim zajednicama ali i pomoć najugroženijim. Veliki broj romskih udruženja fokusira se na pomoć ženama i deci, koji najčešće predstvljaju najugroženije kategorije romske zajednice i neretko su izloženi direktnom nasilju.

Sa ciljem da usluge podrške budu dostupne što većem broju Romkinja koje su preživele nasilje ili diskriminaciju, osnivaju se različite romske organizacije koje se bave prevencijom i borbom protiv rodno zasnovanog nasilja i koje omogućavaju bolje povezivanje žrtava nasilja sa potrebnim institucijama. Većina Romskih udruženja za pomoć, obavlja rad na terenu , u romskim naseljima,u obliku radionica, koje za cilj imaju želju i zadatak da osnaže romske žene da steknu autonomiju u borbi za svoja prava i da se samoorganizuju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Ideja za osnivanje novih ženskih romskih udruženja  često proizilazi iz iskustva mnogih aktivistkinja koje na terenu rade sa ženama i decom koje su preživele ili proživljavaju rodno ili porodično nasilje. Mnoge romske organizacije pružaju kontinuiranu podršku romskim zajednicama, u vidu informisanja, razmene znanja i iskustava koje uključuju razne treninge i obuke, sa ciljem da se unapredi kvalitet života Roma.

Organizacija „Daje“ je motivisanim ženama iz romskih naselja pružila podršku u osnivanju sopstvenih udruženja, a dalju saradnju sa njima nastavila u okviru mreže “Ujedinjene Romkinje protiv nasilja”. Inicijalno, planirano je da mreža “Ujedinjene Romkinje protiv nasilja” uključi novoosnovana ženska romska udruženja sa teritorije Beograda, ali je usled izraženog intersovanja romskih žena iz drugih gradova da se priključe, mreža proširena i na druge regione.

Udruženje Romkinja Osvit dobilo je  2017, godine dobilo besplatnu SOS telefonsku liniju na romskom i srpskom jeziku. Ovo udruženje, trenutno jedino u Srbiji, pruža usluge SOS telefona 24 sata, sedam dana u nedelji, u skladu sa Zakonom o primeni Konvencije Saveta Evrope. Niško udruženje Romkinja „Osvit“ pruža mogućnost da SOS pozivom prijave nasilje uz garanciju anonimnosti. Saveti se dele na srpskom i romskom jeziku.

Ova besplatna SOS linija je primer dobre prakse. No, i ovo kao i udruženja slična njemu, nailaze na niz prepreka, a u vezi sa Zakonom o primeni konvencije SE i odnosom lokalnih samouprava prema njihovim zahtevima.

Post Author: Rtvm2020