Deca žrtve medija: Primer loših izveštavanja u medijima o deci, deca kojoj su mediji uništili život

Knjaževac 05/10/2022   Priče koje se bave decom i izveštavanjem od deci/mladima izdvajaju se kao najteže za definisanje, istraživanje i izveštavanje. Novinari su u tim slučajevima često suočeni sa jedinstvanim etilkim, pravnim i praktičnim pravilima koja se moraju poštovati radi očuvanja privatnosti i dostojanstva deteta. Postoje mnogobrojni primeri u kojima su deca/žrtve iskorišćeni u medijima […]

Deca žrtve medija: Medijsko zakonodavstvo i zakon o javnom informisanju sa aspekta zaštite dece

Knjaževac 04/10/2022   Medijsko pravo u Srbiji regulisano je medijskim zakonima : Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima. Kada govorimo o žrtvama u medijima često dolazimo do pitanja – Kako se pravo žrtve sagledava kad pred sobom imamo maloletno lice; Kada pred sobom imamo  pravo […]

Deca žrtve medija: Uloga policije, pravosudja, centra za socijalni rad, novinara, porodice ali i same žrtve

Knjaževac 03/10/2022   Kada se u obzir uzme uloga policije, pravosudja, centra za socijalni rad, novinara medijske kuće, treba iz ugla žrtve sagledati pruženu pomoć, ali u obzir treba uzeti i moguće posledice i probleme u slučaju loše prakse i rada. Kada je reč o pravosuđu po meri deteta, neretko se suočavamo sa odsustvom poznavanja […]

Deca žrtve medija: Odnost interesa javnosti

Knjaževac 30/09/2022   Koliko je uticaj javnosti na pogoršanja položaja žrtava u društvu, koliko mišljenje šire javnosti utiče na loš nastavak daljeg života žrtve, da li javnost omugućava ostvarenje prava žrtve na zaborav? Stav šire javnosti prema žrtvama često proizilazi iz prvih informacija koje se sa raznih strana plasiraju u medijima i koje su često […]

Deca žrtve medija: Uloga Saveta za štampu i REM-a

Knjaževac 29/09/2022   Savet za štampu: Osnovan sa ciljem da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija, Savet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge […]

Deca žrtve medija: Online prostor iz ugla samostalne aktivnosti deteta

Knjaževac 28/09/2022   U današnjem vremenu Deca počinju da koriste internet u sve mlađem uzrastu, na personalizovan način (sa vlastitih, mobilnih uređaja), bez odgovarajućeg uvida roditelja/staratelja u njihove aktivnosti, što ima važne uticaje i posledice po delje ponašanje i život deteta. Svaki detalj može dobro ili loše uticati na dete. Danas nas toliko toga okružuje […]

Deca žrtve medija: Medijsko zakonodavstvo, odredbe o izveštavanju novinara o žrtvama i deci žrtvama

Knjaževac 26/09/2022   Medijsko zakonodavstvo pitanje zaštite privatnosti, pitanje zaštite maloletnika, pitnje prava na zaboravi, sva ova povezana pitanja su mnogo detaljnija u odnosu na krivično zakonodavstvo. Zakon o janominformisanju i medijima vrlo precizno definiše izveštavanje o krivičnim delima i kaže da se informacije mogu  objaviti samo ako su iznete na glavnom pretresu, da glani […]

Deca žrtrve medija: Način razumevanja potreba zaštite prava deteta prilikom saopštenja podataka I postupka iz konkretnog slučaja

Knjaževac 23/09/2022   Na osnovu Zakona o javnom informisanju, Zakona o radiodifuziji i Zakona o oglašavanju zagarantovana je zaštita prava na privatnost, što znači da se informacije iz privatnog života ne mogu objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče. Ovaj zakon posebno je izričit kada su u pitanju maloletne osobe. Prema Preporuci […]

Deca žrtve medija: Sistem socijalne zaštite

Knjaževac 22/09/2022   Često se u javnosti govori o zloupotrebi dece i kršenju prava deteta, kao i o nereagovanju nadležnih institucija kada se ono desi, ali se I mi kao društvo, nedovoljno osvrćemo na kršenje prava dece u medijima i njihovu zloupotrebu u aktivnostima političkih organizacija. Socijalna zaštita, u smislu zakona, jeste organizovana društvena delatnost […]