Deca žrtve medija: Uloga policije, pravosudja, centra za socijalni rad, novinara, porodice ali i same žrtve

Knjaževac 03/10/2022

 

Kada se u obzir uzme uloga policije, pravosudja, centra za socijalni rad, novinara medijske kuće, treba iz ugla žrtve sagledati pruženu pomoć, ali u obzir treba uzeti i moguće posledice i probleme u slučaju loše prakse i rada.

Kada je reč o pravosuđu po meri deteta, neretko se suočavamo sa odsustvom poznavanja suštinskog značenja ovog termina. Teorija kaže da je pravosuđe po meri deteta pravosudni sistem koji u potpunosti poštuje princip naboljeg interesa deteta i samim tim garantuje poštovanje i efikasno sprovođenje svih prava deteta na najvišem mogućem nivou. Praksa svedoči da svako dete može doći u kontakt sa zakonom na različite načine, i to prilikom razvoda roditelja, u slučaju nasilja u porodici, usvojenja, starateljstva, lišenja roditeljskog prava, zaštite deteta od zlostavljanja i zanemarivanja, diskriminacije, kao i u slučajevima kada je dete učinilac krivičnog dela.

Više od 44% dece i mladih nije informisano o pravima koja ima ukoliko se nađe pred sudom ili tužilaštvom, a prilikom dolaska u institucije kod 20% dece izostalo je objašnjenje zašto su ih pozvali, kako će postupak izgledati i koliko će trajati. Ukoliko im se i pruže informacije o postupku, nedostaje prilagođenost jezika po meri deteta. Jedan od većih izazova u poštovanju standarda primećen je u odnosu na saslušanje deteta. Deca se često saslušavaju bez prisustva osobe od poverenja, ali i u prisustvu više ljudi.

Socialne ustanove su ustanove koje moraju da štite ananonimnos žrtve deteta od kojeg se očekuje da kasnije nastavi život. Od  centar za socijalni rad se očekuje da ne ćuti i da informiše javnost o svojoj nadležnosti.  CSR preduzima mere staranja o detetu, sprovodi postupak saveta i podršku institucija koje treba da pruže pomoć.

Dok se od medija očekuje da treba da znaju kako CSR sprovodi postupke prema maloletnim osobama i da vodjeni time široj javnosti objasne ciljeve CSR-a i njegove mogućnosti. Mediji pre svega moraju poštovati prava i dostojanstvo žrtve, moraju se voditi odredjenim propisima u cilju nenarušavanja privatnosti iugleda žrtve.

 


Post Author: Rtvm2020