OBJAVA

На основу члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/2018) Одлуке о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 29/2020) и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања”Службени гласник РС”, број 31 од 16. марта 2020. године, Стручно оперативни тим за предузимање превентивних и оперативних мера за заштиту од епидемије заразних болести, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 30.03.2020. године, на предлог директорке Завода за јавно здравље зајечар, доноси

 З А К Љ У Ч А К

1. Власници/послодавци малопродајних објекта – пекара и радњи за продају брзе хране су дужни да организују рад на начин који је хигијенски-санитарно безбедан, у делу наплате, паковања и предаје робе.

2. Одговорни за извршење овог закључка су  власници/послодавци малопродајних објаката из тачке 1. овог закључка.

3 . Закључак објавити на званичном сајту општине Књажевац и у средствима јавног информисања на територији општине Књажевац  и архиви.

Број: 217-22/2020-01                                                      РУКОВОДИЛАЦ

30.03.2020. године                                             СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА,

К њ а ж е в а ц                                                              мр Милан Ђокић          

Post Author: Rtvm2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *