Stanje useva kukuruza

Knjaževac 15/06/2022

 

U  zavisnosti od roka setve I lokaliteta , usevi merkantilnog I semenskog kukuruza se na području Srbije nalaze u raličitim fazama razvoja listova, dok se usevi kukuruza šećerca nalaze u fazi od razvoja listova do početka razvoja klipa.

Najveću opasnost po kukuruz u našoj zemlji predstavlja Kukuruzni plamenac. Kukuruzni plamenac je polifagna štetočinai najveće štete pravi na kukuruzu, ali i na drugim ratarskim i povrtarskim biljkama. Usled napada ove štetočine prinos kukuruza može biti smanjen do 25 % i više.

Štete prouzrokuju larve koje se ubušuju u biljke kukuruza u kojima se hrane. Larve prve generacije oštećuju stablo, dok larve kasnijih generacija pored stabla oštećuju i klipove kukuruza.

Kako stručnjaci saopštavaju u poslednjih deset godina, ovo je godina sa najvećim brojnostima leptira prve generacije kukuruznog plamenca

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi kukuruza šećerca i semenskog kukuruza gde je preporuka da se hemijske mere zaštite sprovedu ukoliko se na 5% biljaka registruju jajna legla i na početku piljenja larvi. U usevima merkantinlog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajana legla plamenca prisutna na 10% biljaka.

S obzirom da je u toku intenzivno polaganje jaja i piljenje larvi prve generacjije kukuruznog plamenca proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala I tretman nekim od preporučenih insekticida, ukoliko se uoče štetočine.

Post Author: Rtvm2020